Informace k provozu dne 12.1.2021

Vážení rodiče,
dne 12.1.2021 znovu nepoteče ve Zvoli voda od 10.00 h. do 14.00 h.
Z tohoto důvodu bude omezen provoz školky. Žádáme Vás, kdo si může v tento den děti ponechat doma pomůže nám lépe zvládnout hygienu dětí a úklid ve třídách.

Dne: 8.1.2021 Blanka Mátlová ředitelka

Informace k 4. 1. 2021 - volnočasové aktivity

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci okolo Covidu – 19/ 5 stupeň/ rušíme do odvolání veškeré kroužky.

Děkujeme za pochopení Mátlová Blanka
ředitelka školy

Dne: 4. 1. 2021

Informace – provoz MŠ

Vážení rodiče,
podle poslední dnešní informace k testování dětí na COVID -19 bude v pondělí 2. 11. 2020 u dětí, které nebyly na testech, požadováno čestné prohlášení, nebo potvrzení lékaře.
V příloze přikládám formulář čestného prohlášení ke stažení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

– provoz MŠ bude opět od 2. 11. 2020
– doklad o negativním testu dítěte na COVID-19: můžete doklad SMS vytisknout a předat u vchodu, nebo ukázat výsledek na SMS, či donést čestné prohlášení nebo potvrzení od lékaře
– pokračujeme v opatření: dva vchody, předávání dětí před vchodem, rozestupy, roušky, dezinfekce

Děkujeme za pochopení, přejeme Vám zdraví a pohodu v této těžké době.
Za kolektiv pracovníků Bc. Blanka Mátlová.

Dne 29.10.2020
Mateřská škola, příspěvková organizace
Příčná 211, Zvole 252 45

Vánoce 2020

Vážení rodiče,
v době vánoční bude od 23.12.2020 do 3.1.2021 školka uzavřena.
Přejeme Vám a Vašim rodinám hodně zdraví, šťastné prožití svátků a veselý nástup do roku 2021.

Kolektiv zaměstnanců MŠ.

Informace k 23. 11. 2020

Vážení rodiče,

od 23. 11. 2020 bude opět otevřen hlavní vchod pro všechny třídy s přístupem do šaten.
Používání roušek a dezinfekce rukou trvá nadále.

Děkujeme za dodržování opatření.
Dne: 18. 11. 2020
za kolektiv MŠ Blanka Mátlová ředitelka

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok zahajujeme v běžném provozu od 6.30 do 17.00 hodin s některými doporučeními v souvislosti s COVID-19.

Seznamy dětí zařazených do jednotlivých tříd jsou vyvěšeny na nástěnce za vchodovými dveřmi.

Apeluji na Vaši zodpovědnost přivádět do školky děti opravdu jen zdravé. Pokud jsou děti alergické, především s projevem rýmy a kašle, budeme požadovat potvrzení od lékaře.

Zákaz vstupu do školky při příznacích infekčního onemocnění se vztahuje na děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance.

Žádám při příchodu do MŠ o dodržování rozestupů a o přivádění dětí v rozptýlených časech/ aby se okolo osmé hodiny nepotkávalo v šatnách příliš mnoho lidí/. Doporučuji používání roušek.

Za vstupními dveřmi je umístěn k použití stojan s dezinfekcí a koše s návleky. Děti si při příchodu do třídy co nejdříve umyjí ruce mýdlem a vodou a použijí jednorázové ručníky.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení a ostatních společných prostor probíhá několikrát denně.

V případě konkrétních mimořádných situací s onemocněním COVID-19 je škola povinna postupovat
podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášena pro dané území příslušnou KHS a MZ.

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění u dítěte/ jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, zažívací potíže, ztráta chuti, čichu apod./ je dítě umístěno do tzv. izolace s dohledem a je mu poskytnuta rouška. Zároveň třídní učitelka informuje zákonného zástupce o situaci, a aby si rodič co nejdříve dítě ze školky vyzvedl. Zákonný zástupce poté kontaktuje svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Aktualizujte prosím svá telefonní čísla a e-mail u učitelek na třídě.

Vážení rodiče, přejeme Vám klidný a bezproblémový vstup do nového školního roku.
Na Vaše děti se těší kolektiv zaměstnanců MŠ.

Bc. Blanka Mátlová ředitelka školy

O naší školce

Původní budova Mateřská škola ve Zvoli byla otevřena v roce 1977 jako dvoutřídní s kapacitou 50 dětí. Nacházela se na okraji obce v těsné blízkosti lesa s velkou zahradou, dobře vybavenou průlezkami, skluzavkami, pískovištěm a brouzdalištěm. Prostory školy byly postupem času nedostatečné pro narůstající počet obyvatel obce Zvole a tak se obec rozhodla vybudovat novou mateřskou školu s rozšířenou kapacitou až na 100 dětí.

V roce 2013 se podařilo ve spolupráci s obcí Ohrobec otevřít detašované pracoviště MŠ Ohrobec. Nejprve jako jednotřídní s kapacitou 25 dětí a v září 2015 jako dvoutřídní s kapacitou 22 dětí.  Třídy se nacházejí v objektu zrekonstruované budovy bývalého statku, která je v majetku obce Ohrobec. Budova stojí uprostřed obce a má vlastní zahradu. S velkou oblibou je využíván ke sportovním aktivitám dětí přilehlý park. Všechny prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy.

V roce 2019 byla postavena nová budova Mateřské školy ve Zvoli. Budova se nachází na parcele nad bývalou mateřskou školou. Je vsazena do krásné zahrady s novými dětskými herními prvky. Zahrada je upravena tak, aby byl pohyb dětí na ní přehledný a bezpečný. Vnitřní prostory školy jsou vzdušné, světlé. Každá třída je laděna do jiných barevných odstínů společně s koupelnami i nábytkem. Při výstavbě nové mateřské školy byly využívány moderní technologie, které zajišťují vysoký komfort pobytu.

Materiální podmínky v obou mateřských školách odpovídají předepsaným hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Škola splňuje podmínky k přijímání dětí mladších tří let. Vybavení hračkami a pomůckami je dostatečné a je průběžně doplňováno a obnovováno. Podstatná část tohoto vybavení je umístěna tak, aby k nim děti měly samostatný přístup. Každá z mateřských škol je vybavená hudebními nástroji – klavír nebo klávesy a nástroje orffovského instrumentáře.

Dětem je podávána vyvážená a plnohodnotná strava ve vhodných intervalech. Je připravována moderní technologií. Mají stále k dispozici dostatek tekutin.

Respektujeme individuální potřebu aktivity a odpočinku (starším dětem je poskytován klidný program a zkrácená doba odpočinku). Děti jsou každodenně alespoň dvě hodiny venku, pokud počasí dovolí.

Pedagogové se sami chovají dle zásad zdravého životního stylu a jsou v tomto směru dětem vzorem.

Dbáme na to, aby se děti a dospělí cítili  v prostředí naší školy dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost adaptovat se společně s rodiči podle individuálních potřeb. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost.