Příloha školního řádu – COVID 19

Příloha Školního řádu

č.j. 1/ Covid -19

Účinnost od 25.5.2020

Platnost do 31.7.2020

Protiepidemiologická preventivní opatření

 1.   Organizace provozu v předškolním zařízení se řídí:

      Vyhláškou č. 410/2005 Sb.

      Zákonem č.258/2000 Sb.

      Dokumentem MŠMT ze dne 30.4.2020

  2.   Provoz MŠ obnoven od 6.45 do 16.45

  V provozu budou 4 třídy MŠ Zvole. Třídy z MŠ Ohrobec budou ve 4 třídě ve Zvoli. Skupiny dětí se    nebudou slučovat, to znamená, že děti budou po celou dobu pobytu v MŠ ve své třídě, nebo venku v určeném prostoru pro jednotlivou třídu /časový režim pro pobyt venku/. Organizaci provozu budou vykonávat pedagogové z kmenových tříd. S dohledem nad dětmi vypomohou asistenti pedagoga a student VOŠ sociální a pedagogické.

   3.   Při příchodu je zakázáno shlukování před školou, je nutné dodržovat odstupy. Ranní filtr    budou vykonávat školnice a pedagog před vchodem do MŠ. Dítěti bude provedena kontrola zdravotního stavu a budou mu dezinfikovány ruce. V první den příchodu dítěte do MŠ předá rodič Čestné prohlášení. Rodič nesmí do budovy MŠ-předávat děti bude před školkou asistentovi, studentovi a školnici, kteří dítě převedou do třídy a předají učitelce. Při příchodu do třídy učitelka dohlédne na umytí rukou do 20-30 -ti vteřin od příchodu dítěte. Při odchodu dítě neprodleně po vyzvednutí školu opustí.

   Při vyzvedávání dětí dodržovat písemné určení /zmocnění/ zákonného zástupce kdo může dítě

   vyzvedávat.

   4.    Při potřebě osobní komunikace mezi zákonným zástupcem dítěte a pedagogem je potřeba se telefonicky domluvit a určit si pravidla jak a kdy se obě strany potkají.

   5.   Při plošném příchodu od 6.45 do 8.15 hodin řešit počty příchozích do MŠ tak, aby     nedocházelo k nežádoucímu shlukování.

    6.   Úklid školy ve všech prostorách:

    a) minimálně dvakrát denně dezinfikovat podlahy

    b) kontrolovat průběžně umývárnu a WC na třídách /po každém použití dezinfikovat/

c) v koupelnách používat papírové kapesníky, které po každém použití dítě vhodí do koše umístěného v koupelně u umyvadel. V koši budou igelitové sáčky, které se každý den vyhodí do popelnice.

    d) podlahu vytírat na vlhko, předcházet riziku uklouznutí. Dezinfekce klik u dveří, kliky u branky a zvonků bude denně prováděna po 8.30 hod.

7.   Skupiny dětí se nebudou slučovat, to znamená, že děti budou po celou dobu pobytu v MŠ ve své třídě, nebo venku v určeném prostoru pro jednotlivou třídu /časový režim pro pobyt venku/. Pro přehled dětí ve skupinách budou bezpečnostní vesty označeny barevně. Dopolední program venku bude probíhat po svačině tak, aby mohla probíhat příprava předškoláků od 9.00 do 10.00 hodin pedagogem vykonávajícím přímou pedagogickou činnost. S dětmi, které se přípravy předškoláka neúčastní, bude druhý pedagog plnit ŠVP přizpůsobený zvláštním podmínkám.

8.    Při vycházce do části obce, kde je malá pravděpodobnost potkat se s jinými lidmi, budou mít děti i učitelky roušky. Při vycházce do lesa ošetřit děti repelentem /výskyt klíšťat/. Při pobytu venku mimo školu je počet dětí 10 na jednoho pedagoga, je nutné dodržovat určené odstupy /2 m/.

9.    Při stravování děti nesmí sahat na prostírání, příbory, ostatním do jídla a pití. Obsluhovat je budou učitelky, asistent pedagoga, školnice nebo student. Budou používat ochranné rukavice, které po použití svléknou, zabalí do igelitového sáčku a vyhodí do koše.

Dopolední svačina-změna času je podřízena věku dětí a programu na třídách.

Oběd je vydávám podle časového rozvrhu pobytu dětí venku.

Odpolední svačina je vydávána podle vstávání po odpoledním odpočinku.

Stravování bude zajištěno standartně s ohledem na přizpůsobení zvláštním podmínkám.

10.   Pitný režim: pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu ve třídě a na zahradě. Na zahradě má každá skupina své určené místo pro hry a vzdělávací činnosti, kde je zajištěn pitný režim formou jednorázových kelímků, balené vody neperlivé a nádob na vodu. Kelímky označené značkou budou umístěny tak, aby si dítě nemohlo samo kelímek vzít. Dítě si samo nalévat nesmí, obsluhu zajišťuje učitelka.

Během dne budou k dispozici ve třídě i na zahradě.

11.   Dodržování opatření v provozu zahrady

Pravidelné sekání trávy. Pravidelná dezinfekce pískovišť, herních prvků a hraček. Zastínění herních koutků. Udržování venkovního WC častou kontrolou a dezinfekcí /alespoň 3x dopoledne a 3x odpoledne, nebo dle další potřeby/. Budou k dispozici tekutá mýdla a papírové ručníky.

12.    Opatření při hygieně dětí na WC a v koupelnách

Děti si čistit zuby nebudou, rodičům se vrátí kartáčky domů. Na WC se děti nebudou shlukovat, bude dodržován počet dětí k počtu záchodů. Látkové ručníky nahradí papírové, které dítě po použití vhodí do odpadkového koše. Mytí rukou bude probíhat několikrát denně /ihned po příchodu do třídy, po použití WC, před každým jídlem/ minimálně 20-30 vteřin se správným postupem.

 13.   Ochranné pomůcky zaměstnanců a péče o ně

Ředitelka vybavila zaměstnance ochrannými pomůckami proti nákaze COVID-19.K dispozici jsou ochranné štíty, roušky, gumové rukavice a dezinfekce. Pedagogové nemají povinnost roušky ani ochranné štíty používat při přímé pedagogické činnosti. Ředitelka pouze doporučuje pomůcky používat. Ostatní nepedagogičtí pracovníci mají povinnost pomůcky používat. Každý zaměstnanec bude pomůcky mít označené a bude se o ně řádně starat a udržovat je proti kontaminaci /časté praní, mytí mýdlem, dezinfekce, výměna/.

 14.  Změna zdravotního stavu dítěte

Při zjištění změny zdravotního stavu dítěte /zvýšená teplota, únava, rýma, kašel, dušnost, změny na pokožce/ bude dítě neprodleně umístěno do izolace /sborovna/ bude mu nasazena rouška. Pedagog vykonávající přímou pedagogickou činnost ihned kontaktuje zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba si neprodleně dítě z MŠ vyzvedne. Dítě zůstává 14 dní v karanténě, na doporučení lékaře, který uzná dítě zdravým může dítě zpět do MŠ.

 15.   Změna zdravotního stavu zaměstnance

V případě změny zdravotního stavu zaměstnance školy, opustí tento po oznámen ředitelce pracoviště, oznámí změnu zdravotního stavu svému lékaři a nechá se vyšetřit testem na COVID- 19.

Výsledky vyšetření oznámí na Krajskou hygienickou stanici a ředitelce školy. Zůstane doma v karanténě 14 dní, nebo podle výsledků vyšetření COVID- 19.

 Projednáno na pedagogické a provozní poradě dne: 21.5.2020

                                                                                                  Bc. Blanka Mátlová, ředitelka MŠ