Kategorie "Aktuality"

21Kvě2020
  1. Před hlavním v stupem do budovy budou vyznačeny zóny, které splňují odstup dvou metrů. Tyto odstupy musí všichni dodržovat.
  1. Při příchodu bude od rodičů převzato Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Bez tohoto prohlášení nebude dítě vpuštěno do budovy.

  1. Při příchodu bude všem přítomným měřena teplota a u dětí zapisována. V případě, že dítě nebo zákonný zástupce jeví známky onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
  1. Zákonný zástupce nesmí vstupovat do budovy. Z tohoto důvodu bude dítě před hlavním vchodem předáno pedagogovi, školnici nebo jinému určenému zaměstnanci školy, převedeno do kmenové třídy a předáno učitelce.

Při odchodu z MŠ bude dítě předáno před hlavním vchodem ,nebo na zahradě.

  1. Dítě si nesmí do MŠ nosit hračky z domova.
  1. Provoz MŠ může být v případě sníženého počtu zaměstnanců upravován.
  1. Žádáme rodiče o donesení repelentů proti klíšťatům, každému dítěti dvě podepsané roušky v igelitovém sáčku. Při pobytu mimo školku /vycházka/dítě roušku musí mít. S dětmi budeme maximálně využívat pobyt venku.

Žádáme všechny zákonné zástupce a jejich děti o trpělivost a  

spolupráci, abychom tuto situaci zvládli všichni ve zdraví.

Děkujeme, za kolektiv MŠ                            Bc Blanka Mátlová ředitelka


21Kvě2020

Informace pro rodiče.

Rozhodnutí ředitelky školy k zajištění provozu Mateřské školy Zvole  s detašovaným pracovištěm v Ohrobci v době nákazy COVID-19.

Děti z MŠ Ohrobec budou docházet od 25.5.2020 do 10.7.2020 do MŠ Zvole.

  1. pokrytí provozu personálně

při nepřítomnosti zaměstnance v MŠ Ohrobci není možné zajistit náhradu z MŠ     Zvole. Zaměstnanci nesmí v této době přecházet z jednoho pracoviště na druhé. Kolektivy se nesmí míchat.

V případě docházky dětí z Ohrobce je zajištěn provoz ve 4. třídě MŠ Zvole čtyřmi učitelkami. Děti budou v jedné třídě, v jedné skupině, při přecházení se nebudou potkávat.

  1. výdej jídla

jídlo se nepřeváží, nepřichází tak do styku s více osobami.

  1. důsledná kontrola

kontrolu plnění vládních nařízení, nařízení MŠMT a následných nařízení vydaných ředitelkou provádí ředitelka důsledně denně. Není možné důslednou kontrolu provádět zároveň na dvou pracovištích.

Ředitelka zodpovídá za celkový chod školy zřizovateli. Rozhodnutí, které vydává je v souladu s potřebami dětí, s ohledem na jejich zdraví a s ochranou zdraví zaměstnanců školy.

Dne: 21.5.2020                                                         Bc. Blanka Mátlová ředitelka


21Kvě2020

Příloha Školního řádu

č.j. 1/ Covid -19

Účinnost od 25.5.2020

Platnost do 31.7.2020

Protiepidemiologická preventivní opatření

 1.   Organizace provozu v předškolním zařízení se řídí:

      Vyhláškou č. 410/2005 Sb.

      Zákonem č.258/2000 Sb.

      Dokumentem MŠMT ze dne 30.4.2020

  2.   Provoz MŠ obnoven od 6.45 do 16.45

  V provozu budou 4 třídy MŠ Zvole. Třídy z MŠ Ohrobec budou ve 4 třídě ve Zvoli. Skupiny dětí se    nebudou slučovat, to znamená, že děti budou po celou dobu pobytu v MŠ ve své třídě, nebo venku v určeném prostoru pro jednotlivou třídu /časový režim pro pobyt venku/. Organizaci provozu budou vykonávat pedagogové z kmenových tříd. S dohledem nad dětmi vypomohou asistenti pedagoga a student VOŠ sociální a pedagogické.

   3.   Při příchodu je zakázáno shlukování před školou, je nutné dodržovat odstupy. Ranní filtr    budou vykonávat školnice a pedagog před vchodem do MŠ. Dítěti bude provedena kontrola zdravotního stavu a budou mu dezinfikovány ruce. V první den příchodu dítěte do MŠ předá rodič Čestné prohlášení. Rodič nesmí do budovy MŠ-předávat děti bude před školkou asistentovi, studentovi a školnici, kteří dítě převedou do třídy a předají učitelce. Při příchodu do třídy učitelka dohlédne na umytí rukou do 20-30 -ti vteřin od příchodu dítěte. Při odchodu dítě neprodleně po vyzvednutí školu opustí.

   Při vyzvedávání dětí dodržovat písemné určení /zmocnění/ zákonného zástupce kdo může dítě

   vyzvedávat.

   4.    Při potřebě osobní komunikace mezi zákonným zástupcem dítěte a pedagogem je potřeba se telefonicky domluvit a určit si pravidla jak a kdy se obě strany potkají.

   5.   Při plošném příchodu od 6.45 do 8.15 hodin řešit počty příchozích do MŠ tak, aby     nedocházelo k nežádoucímu shlukování.

    6.   Úklid školy ve všech prostorách:

    a) minimálně dvakrát denně dezinfikovat podlahy

    b) kontrolovat průběžně umývárnu a WC na třídách /po každém použití dezinfikovat/

c) v koupelnách používat papírové kapesníky, které po každém použití dítě vhodí do koše umístěného v koupelně u umyvadel. V koši budou igelitové sáčky, které se každý den vyhodí do popelnice.

    d) podlahu vytírat na vlhko, předcházet riziku uklouznutí. Dezinfekce klik u dveří, kliky u branky a zvonků bude denně prováděna po 8.30 hod.

7.   Skupiny dětí se nebudou slučovat, to znamená, že děti budou po celou dobu pobytu v MŠ ve své třídě, nebo venku v určeném prostoru pro jednotlivou třídu /časový režim pro pobyt venku/. Pro přehled dětí ve skupinách budou bezpečnostní vesty označeny barevně. Dopolední program venku bude probíhat po svačině tak, aby mohla probíhat příprava předškoláků od 9.00 do 10.00 hodin pedagogem vykonávajícím přímou pedagogickou činnost. S dětmi, které se přípravy předškoláka neúčastní, bude druhý pedagog plnit ŠVP přizpůsobený zvláštním podmínkám.

8.    Při vycházce do části obce, kde je malá pravděpodobnost potkat se s jinými lidmi, budou mít děti i učitelky roušky. Při vycházce do lesa ošetřit děti repelentem /výskyt klíšťat/. Při pobytu venku mimo školu je počet dětí 10 na jednoho pedagoga, je nutné dodržovat určené odstupy /2 m/.

9.    Při stravování děti nesmí sahat na prostírání, příbory, ostatním do jídla a pití. Obsluhovat je budou učitelky, asistent pedagoga, školnice nebo student. Budou používat ochranné rukavice, které po použití svléknou, zabalí do igelitového sáčku a vyhodí do koše.

Dopolední svačina-změna času je podřízena věku dětí a programu na třídách.

Oběd je vydávám podle časového rozvrhu pobytu dětí venku.

Odpolední svačina je vydávána podle vstávání po odpoledním odpočinku.

Stravování bude zajištěno standartně s ohledem na přizpůsobení zvláštním podmínkám.

10.   Pitný režim: pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu ve třídě a na zahradě. Na zahradě má každá skupina své určené místo pro hry a vzdělávací činnosti, kde je zajištěn pitný režim formou jednorázových kelímků, balené vody neperlivé a nádob na vodu. Kelímky označené značkou budou umístěny tak, aby si dítě nemohlo samo kelímek vzít. Dítě si samo nalévat nesmí, obsluhu zajišťuje učitelka.

Během dne budou k dispozici ve třídě i na zahradě.

11.   Dodržování opatření v provozu zahrady

Pravidelné sekání trávy. Pravidelná dezinfekce pískovišť, herních prvků a hraček. Zastínění herních koutků. Udržování venkovního WC častou kontrolou a dezinfekcí /alespoň 3x dopoledne a 3x odpoledne, nebo dle další potřeby/. Budou k dispozici tekutá mýdla a papírové ručníky.

12.    Opatření při hygieně dětí na WC a v koupelnách

Děti si čistit zuby nebudou, rodičům se vrátí kartáčky domů. Na WC se děti nebudou shlukovat, bude dodržován počet dětí k počtu záchodů. Látkové ručníky nahradí papírové, které dítě po použití vhodí do odpadkového koše. Mytí rukou bude probíhat několikrát denně /ihned po příchodu do třídy, po použití WC, před každým jídlem/ minimálně 20-30 vteřin se správným postupem.

 13.   Ochranné pomůcky zaměstnanců a péče o ně

Ředitelka vybavila zaměstnance ochrannými pomůckami proti nákaze COVID-19.K dispozici jsou ochranné štíty, roušky, gumové rukavice a dezinfekce. Pedagogové nemají povinnost roušky ani ochranné štíty používat při přímé pedagogické činnosti. Ředitelka pouze doporučuje pomůcky používat. Ostatní nepedagogičtí pracovníci mají povinnost pomůcky používat. Každý zaměstnanec bude pomůcky mít označené a bude se o ně řádně starat a udržovat je proti kontaminaci /časté praní, mytí mýdlem, dezinfekce, výměna/.

 14.  Změna zdravotního stavu dítěte

Při zjištění změny zdravotního stavu dítěte /zvýšená teplota, únava, rýma, kašel, dušnost, změny na pokožce/ bude dítě neprodleně umístěno do izolace /sborovna/ bude mu nasazena rouška. Pedagog vykonávající přímou pedagogickou činnost ihned kontaktuje zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba si neprodleně dítě z MŠ vyzvedne. Dítě zůstává 14 dní v karanténě, na doporučení lékaře, který uzná dítě zdravým může dítě zpět do MŠ.

 15.   Změna zdravotního stavu zaměstnance

V případě změny zdravotního stavu zaměstnance školy, opustí tento po oznámen ředitelce pracoviště, oznámí změnu zdravotního stavu svému lékaři a nechá se vyšetřit testem na COVID- 19.

Výsledky vyšetření oznámí na Krajskou hygienickou stanici a ředitelce školy. Zůstane doma v karanténě 14 dní, nebo podle výsledků vyšetření COVID- 19.

 Projednáno na pedagogické a provozní poradě dne: 21.5.2020

                                                                                                  Bc. Blanka Mátlová, ředitelka MŠ


15Kvě2020

Vážení rodiče, z důvodu účasti na školení ředitelky Mátlové je posunut
termín nahlédnutí do spisu ze dne 19.5.2020 na 20.5.2020 od 14.00 hodin
do 16.00 hodin po předchozí domluvě se ředitelkou na telefonu

723 646 383.

BC. Blanka Mátlová ředitelka .


3Kvě2020

Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

K žádosti o přijetí do MŠ zákonný zástupce přiloží:

-kopii rodného listu dítěte

Vzhledem k situaci, pokud nenavštívíte osobně dětského lékaře, zákonný zástupce doloží:

-kopii očkovacího průkazu

-čestné prohlášení k očkování /vzor níže/.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Ve Zvoli 20.4.2020.                                                      Bc. Blanka Mátlová

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar.:…………….se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Dne:                                                                                    Podpis zákonného zástupce

Celý dokument je ke stažení ZDE


16Bře2020

Vážení rodiče,

za dobu uzavření MŠ se platba již zaplaceného školného bude přesouvat na

měsíc kdy bude školka opět v provozu.

Pokud je platba školného uhrazena do konce školního roku, bude částka za  dobu uzavření vrácena na účet poplatníka.

Dne: 16.3.2020                                                      Bc. Blanka Mátlová

                                                                                        ředitelka MŠ